Publication Workshop

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ

              เนื่องจากบทความวิจัยระดับนานาชาติในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus มีจำนวนน้อยมาก ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยและผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักวิจัยดังกล่าวสามารถจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ที่มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงเห็นควรจัด workshop การจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลงานเข้าสู่ระดับสากลได้ โดยโครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1. นักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยที่สามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้
  2. เพื่อพลักดันให้บทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มมากขึ้น

 

            รูปแบบการดำเนินการ ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1         ความรู้ในการจัดทำ Manuscript  

ระยะที่ 2         การจัดทำ Manuscript

ระยะที่ 3         การตรวจสอบ Manuscript และการทบทวนแก้ไขผลงาน