พัฒนานักวิจัยสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" ให้แก่นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
ลิงค์รูปภาพ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/gallery/1132-2018-09-10-09-58-30


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ตรัง ปัตตานี รวมถึง สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาราชภัฏสงขลา
และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบรรยาย เรื่อง การวิจัยแบบผสานวิธี ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี รวมถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล” (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดย ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร
ลิงค์รูปภาพ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/gallery/1365-2019-03-15-11-34-13เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “Systematic Review” (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง และสุราษฎร์ธานี รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา