Research Proposal Workshop

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการ Research Proposal Workshop 

เนื่องจากในปัจจุบันพบว่างานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในสายสังคมศาสตร์ยังมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งด้านความรู้และทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเรียนรู้เทคนิควิธีต่างๆในการขอทุนวิจัย การบริหารการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้ สำนักวิจัยและพัฒนาจึงจัดโครงการ Research Proposal Workshop ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้     

1.       เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้และทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

2.       เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้เทคนิควิธีต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการขอทุนวิจัย และการบริหารการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       เพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้

      

รูปแบบการจัดอบรม

แบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย     

ระยะที่ 1         Concept Paper Writing

ระยะที่ 2         Proposal Review                          

ระยะที่ 3         Research Management

ระยะที่ 4         Research Publication