Publication Clinic

    โครงการบริการตรวจสอบและแก้ไขภาษาอังกฤษของต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript)
    ก่อนส่งไปให้วารสารระดับนานาชาติพิจารณาตีพิมพ์

           สำนักวิจัยและพัฒนามีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ โดยเฉพาะนักวิจัยใหม่หรือผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความอยากรู้และความมั่นใจในการสร้างผลงานวิจัย ซึ่งยังเป็นประโยชน์กับตัวนักวิจัย หน่วยงาน สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

          ในการดำเนินงาน หน่วย Publication Clinic จะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิให้กับนักวิจัยที่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการตรวจสอบและแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript) โดยกำหนดให้นักวิจัย 1 ท่าน สามารถส่งผลงานเข้ามาขอรับบริการได้ไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี และจะต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เท่านั้น ทั้งนี้นักวิจัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบแก้ไขตลอดจนให้คำปรึกษา จนกระทั่งนักวิจัยสามารถส่งต้นฉบับบทความไปให้วารสารพิจารณาได้ 

 

สำหรับนักวิจัยและบุคลากรทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสาร ฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS !!! Free !!!

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้า 

สนับสนุนการตีพิมพ์