ที่อยู่:
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
074286955
โทรสาร:
074286961
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)