เกี่ยวกับเรา

            หน่วย Publication Clinic เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะนักวิจัยใหม่หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย ให้เกิดความมั่นใจการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักวิจัย หน่วยงาน สังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการโดยมี 2 โครงการหลักที่จะต้องดำเนินการ คือ

  1. โครงการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Publication Workshop) โครงการนี้จะใช้วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจะเชิญให้นำผลงานวิจัยดังกล่าวมาเข้า workshop จัดทำต้นฉบับบทความวิจัย โดยมีความคาดหวังให้สามารถส่งไป submit ในวารสารระดับนานาชาติมากขึ้น
  2. โครงการ การบริการตรวจสอบและแก้ไขภาษาอังกฤษต้นฉบับบทความวิจัย ก่อนส่งไปให้วารสารระดับนานาชาติพิจารณาตีพิมพ์ โครงการนี้จะพิจารณาบทความทุกสาขาวิชา โดยหน่วย PC จะมีบรรณาธิการชาวต่างประเทศที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขให้ โดยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเขียนผลงานวิจัยและได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากขึ้น
  2. ให้การช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
  3. จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในการช่วยแก้ไขผลงานวิจัยก่อนส่งไปตีพิมพ์ยังวารสารระดับนานาชาติ